Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά

Η Tetris είναι Σύμβουλοι Μηχανικοί, με κύρια δραστηριότητα την Μελέτη- Αδειοδότηση και Κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες πήγες (ΑΠΕ).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 2010 στις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας και τα Προγράμματα Επιχορήγησης σταθμών ΑΠΕ και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην μελέτη & εγκατάσταση έργων ενέργειας.

Αν είστε επιχείρηση και σας ενδιαφέρει η επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έργα ενέργειας ή net metering, επικοινωνήστε μαζί μας στο

210 3731771

ΑΠΕ & Επιχειρήσεις

Ενεργειακές κοινότητες - Virtual Net Metering - Μονάδες Αποθήκευσης


Net Metering για επαγγελματίες.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν το Virtual Net Metering μόνο μέσω συμμετοχής τους σε ενεργειακή κοινότητα με νομικά η φυσικά πρόσωπα ή και Ο.Τ.Α και για εγκατεστημένη ισχύ έως 3MW.

Η λύση του Virtual Net Metering αποτελεί εξοικονόμηση ενέργειας στις Επιχειρήσεις & πραγματοποιείται μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων για:

  • Βιομηχανίες - Kλινικές – Νοσοκομεία- Kέντρα αποκατάστασης-Οίκοι ευγηρίας -Ξενοδοχεία -Δομές φιλοξενίας.
  • Logistics- Εμπορικά κέντρα -Σχολικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις - Αρτοποιεία & Επιχειρήσεις Διατροφής & Τροφίμων, κτλ.

Οι επιχειρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα μπορούν να μετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες με 5 μέλη, νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να εγκαταστήσουν τα έργα ενέργειας Net Metering για να καλυφθούν οι ανάγκες κατανάλωσης τους.

Οι θέσεις έργου για Virtual Net Metering μπορούν να είναι απομακρυσμένα και σε απόσταση από την επιχείρηση αλλά, εντός της ίδιας περιφέρειας. Ειδικότερα για τη Αττική μπορεί να χωροθετηθεί η εγκατάσταση Net Metering και εντός όμορης σε αυτήν περιφέρεια.

Αναμένεται με νέο Νόμο για «εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο ανανεώσιμες πήγες – ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944» να υπάρξει διεύρυνση των δυνατοτήτων των ενεργειακών κοινοτήτων.

Εξαιτίας της μικρής διαθεσιμότητας στο περιθώριο βραχυκύκλωσης και στο θερμικό περιθώριο των υποσταθμών των δικτυών η εξεύρεση κατάλληλης θέσης έργου είναι μια επείγουσα και κρίσιμη διαδικασία για τη υλοποίηση των έργων Virtual Net Metering. Η εταιρεία Tetris αντιλαμβανομένη αυτή τη δυσκολία των επενδυτών αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση και δέσμευση κατάλληλης γης προκειμένου την υλοποίηση των έργων.

Επένδυση σε Φωτοβολταϊκά πάρκα με Μονάδες Αποθήκευσης.

Η ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ και κυρίως των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη σαν έννοια με την έννοια της αποθήκευσης.

Η ενεργειακή κρίση έδωσε ώθηση και προτεραιότητα στην αδειοδότηση σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που συνοδεύονται από σταθμούς Αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και σε απλούς σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας που αποθηκεύουν την ενέργεια από το δίκτυο .

Η αποθήκευση ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς από την μια πλευρά δίνουν λύση στο βασικό πρόβλημα των Α.Π.Ε που είναι η μη συνεχής παραγωγή ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών και από την άλλη πλευρά Αποκτάται ή Αγοράζεται ενέργεια σε χαμηλό κόστος και δίνετε προς πώληση σε ώρες αιχμής με υψηλή τιμή πώλησης.

Η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει με τις δυο παρακάτω μορφές.

  • Μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με επιπλέον δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο, και στην συνέχεια επιστροφή αυτής σε κάποια άλλη χρονική στιγμή πχ σε ώρες αιχμής ο παράγωγος δύναται να την πουλήσει σε υψηλότερη τιμή. Συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και η λειτουργία τους ελέγχεται από την Ρ.Α.Ε. λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων Α.Π.Ε -ΣΗΘΥΑ και δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει λειτουργική ενίσχυση. Επειδή δεν υπάρχει καθεστώς κρατικής επιχορήγησης, τότε μπορούν να ενταχθούν σε συμφωνία PPA με προμηθευτές ηλ. Ενέργειας ή μέσω συμμετοχής στην αγορά & Χρηματιστήριο Ενέργειας με κάποιον Φ.Ο.Σ.Ε.
  • Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που λειτουργεί συμπληρωματικά του σταθμού παραγωγής ενέργειας πχ του φωτοβολταϊκού πάρκου . Πιο συγκεκριμένα, οι Σταθμοί Α.Π.Ε η ΣΗΘΥΑ όπου η Αποθήκευση θα λειτουργεί υποστηρικτικά του σταθμού, δηλαδή η αποθήκευση είναι πίσω από τον σταθμό Α.Π.Ε – ΣΗΘΥΑ και δεν θα απορροφά ενέργεια από το δίκτυο, λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού όπως τα συνήθη έργα Α.Π.Ε και έχει δυνατότητα να λάβει λειτουργική ενίσχυση.

Οι μικροί σταθμοί αποθήκευσης κάτω από 1MWp Εξαιρούνται από την λήψη άδειας αποθήκευσης.

Επίσης οι σταθμοί Αποθήκευσης ωφελούνται Επιδότησης για την υλοποίηση τους με ποσοστό 50% από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο , Και το μέσο Κόστος μονάδας αποθήκευσης κυμαίνεται από 550.000€ / MWp.

Αναφορικά με τους κανονισμούς χωροθέτησης ,επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης δηλαδή μπαταριών σε δασικές εκτάσεις, όπως ισχύει για τα Φ/Β, ενώ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μπαταριών εντάσσονται στην κατηγορία Β, με Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Περισσότερες πληροφορίες: