ΕΣΠΑ “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ” του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” | Ενεργές υποβολές μέχρι εξαντλήσεως του Διαθέσιμου Προϋπολογισμού

prasinos-metasximatismos

Σκοπός
Η παρούσα Δημοσιευμένη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i. έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
ii. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
iii. διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
iv. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης . Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος Έως 40%
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Εξοπλισμός (GREEN)*- Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ) και βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού.
 • Τεχνικές Μελέτες έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού.
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως 50.000€.
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) Μέχρι 45.000 €.
 • Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Ποσοστό Επιχορήγησης
Έως 50% του Προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΩ

Η εταιρεία Tetris Built με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες. Σας παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού & Οικονομικού συμβούλου.

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου

 • Σύνταξη οικονομικής Μελέτης του Έργου ή του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
 • Συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων η μελετών.
 • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή της πρότασης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ.
 • Business plan
 • Σύνταξη αιτήματος για λήψη χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα της ένταξης σας στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο
210 3731771

Μετά τον έλεγχο της βαθμολογίας σας ,και εφόσον είναι επιλέξιμο το επενδυτικό project, η Εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει την πλήρη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή του αιτήματος για τη λήψη επιχορήγησης.

 • 12 έτη εμπειρία σε προγράμματα επιχορήγησης.
 • Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.
Call back
+
Καλέστε μας!