Σταθμοί αποθήκευσης -Μπαταρίες & ΑΠΕ

Το Μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα εργα Αποθήκευσης πράσινης ενέργειας είναι συνδεδεμένο με την κερδοφορία των σταθμών αποθήκευσης και την ένταξη τους στο επιδοτούμενο χαρτοφυλάκιο των 900mw που θα λάβει Επενδυτική και Λειτουργική ενίσχυση.

Η Ε.Ε έχει εγκρίνει κονδύλι 341 εκ ευρώ καθώς και στο ΤΑΑ έχουν διασφαλιστεί πόροι 200 εκ για εργα αποθήκευσης . Επίσης το νέο Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) κατευθύνει το επενδυτικο ενδιαφέρον στις νέες τεχνολογίες και πρωτίστως στην αποθήκευση ενέργειας. Οι σταθμοί αποθήκευσης δηλαδή η τεχνολογία με μπαταρίες αφενός θα δωσει την λύση στην ευμετάβλητη παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων ,και αφετέρου θα συμβάλει στην ομαλή ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο υπάρχον σύστημα δικτύου της Δεδδηε. Η ΡΑΕ Εχει εγκρίνει έως τις αρχες 2023 αιτήματα για εργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 20GW.

Οι σταθμοί αποθήκευσης μπορεί να αποθηκεύουν περίσσια ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής πχ φωτοβολταικα παρκα και αιολικά, Σηθυα κτλ και ο παράγωγος να τη δίνει σε κερδοφόρα τιμή πώλησης ώστε να τη χρησιμοποιεί το σύστημα τις ωρες αιχμής και τις ωρες που δεν μπορεί να παράγεται η πράσινη ενέργεια όπως πχ τις βράδυνες.

Η χωροθέτηση των σταθμών Αποθήκευση ενέργειας, μπορεί να γίνει και σε κορεσμένα δίκτυα τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επίσης υπάρχει η Δυνατότητα για έργα < 1MWp να χωροθετηθουν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό προϋποθέσεις.

Εξαιτίας της μικρής διαθεσιμότητας στο περιθώριο βραχυκύκλωσης και στο θερμικό περιθώριο των στην πλειονότητα των υποσταθμών των δικτυών η εξεύρεση κατάλληλης θέσης έργου είναι μια επείγουσα και κρίσιμη διαδικασία για τη υλοποίηση των έργων σταθμών αποθήκευσης.

Η εταιρεία Tetris αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση και δέσμευση κατάλληλης γης προκειμένου την υλοποίηση των έργων αποθήκευσης καθώς και τη σύνταξη μελετών και διαδικασία αδειοδότηση των σταθμών Αποθήκευσης και υποβολή των έργων στη λήψη χρηματοδότησης από πρόγραμμα επιχορήγησης.

Η Χωρητικότητα σταθμών αποθήκευσης θα πρέπει να είναι το διπλάσιο της ονομαστικής ισχύς όταν συνοδεύει σταθμούς ΑΠΕ. Στην περίπτωση που η μονάδα αποθήκευσης μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια και από το δίκτυο, τότε δεν υπάρχει περιορισμός στην ισχύ της, αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η ενέργεια που αποθηκεύεται να αντιστοιχεί στο διπλάσιο της ονομαστικής ισχύος.

Κατηγορίες Σταθμών αποθήκευσης ενέργειας
1) Οι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας έχουν δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο, και στην συνέχεια επιστροφή αυτής σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Οι Σταθμοί με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο δεν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του νόμου 4414 / 2016 (Α 129). Συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορούν να υπερβούν την συνολική μέγιστη ισχύ έγχυσης που αναφέρεται στην βεβαίωση Ειδικών όρων. Η λειτουργία τους ελέγχεται από την Ρ.Α.Ε.

2) Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, λειτουργεί συμπληρωματικά του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Πχ φωτοβολταικου πάρκου κτλ . Πιο συγκεκριμένα, οι Σταθμοί Α.Π.Ε όπου η Αποθήκευση θα λειτουργεί υποστηρικτικά του σταθμού, παραγωγής ενέργειας , δηλαδή η αποθήκευση είναι πίσω από τον σταθμό Α.Π.Ε θα λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού όπως τα συνήθη έργα Α.Π.Ε και θα έχει δυνατότητα να λάβει λειτουργική ενίσχυση.

Στο Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και των αντίστοιχων υβριδικών σταθμών δίνεται προτεραιότητα σε έργα με Αποθήκευση και σε κορεσμένα δίκτυα.

Επίσης οι σταθμοί Αποθήκευσης ωφελούνται Επιδότησης για την υλοποίηση τους με ποσοστό 50% από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο , Και το μέσο Κόστος μονάδας αποθήκευσης κυμαίνεται από 550.000€ / MWp.

Σταθμοί αποθήκευσης -Μπαταρίες & ΑΠΕ

Το Μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα έργα Αποθήκευσης πράσινης ενέργειας είναι συνδεδεμένο με την κερδοφορία των σταθμών αποθήκευσης και την ένταξη τους στο επιδοτούμενο χαρτοφυλάκιο των 900mw που θα λάβει Επενδυτική και Λειτουργική ενίσχυση.

Η Ε.Ε έχει εγκρίνει κονδύλι 341 εκ ευρώ καθώς και στο ΤΑΑ έχουν διασφαλιστεί πόροι 200 εκ για έργα αποθήκευσης. Επίσης το νέο Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) κατευθύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον στις νέες τεχνολογίες και πρωτίστως στην αποθήκευση ενέργειας. Οι σταθμοί αποθήκευσης δηλαδή η τεχνολογία με μπαταρίες αφενός θα δώσει την λύση στην ευμετάβλητη παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων ,και αφετέρου θα συμβάλει στην ομαλή ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο υπάρχον σύστημα δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ. Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει έως τις αρχές 2023 αιτήματα για έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 20GW.

Οι σταθμοί αποθήκευσης μπορεί να αποθηκεύουν περίσσια ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής πχ φωτοβολταϊκά πάρκα και αιολικά, ΣΗΘΥΑ κτλ και ο παράγωγος να τη δίνει σε κερδοφόρα τιμή πώλησης ώστε να τη χρησιμοποιεί το σύστημα τις ώρες αιχμής και τις ώρες που δεν μπορεί να παράγεται η πράσινη ενέργεια όπως πχ τις βραδυνές.

Η χωροθέτηση των σταθμών Αποθήκευση ενέργειας, μπορεί να γίνει και σε κορεσμένα δίκτυα τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επίσης υπάρχει η Δυνατότητα για έργα < 1MWp να χωροθετηθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό προϋποθέσεις.

Εξαιτίας της μικρής διαθεσιμότητας στο περιθώριο βραχυκύκλωσης και στο θερμικό περιθώριο στην πλειονότητα των υποσταθμών των δικτυών η εξεύρεση κατάλληλης θέσης έργου είναι μια επείγουσα και κρίσιμη διαδικασία για την υλοποίηση των έργων σταθμών αποθήκευσης.

Η εταιρεία Tetris αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση και δέσμευση κατάλληλης γης προκειμένου την υλοποίηση των έργων αποθήκευσης καθώς και την σύνταξη μελετών και διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών Αποθήκευσης και υποβολή των έργων στη λήψη χρηματοδότησης από πρόγραμμα επιχορήγησης.

Η Χωρητικότητα σταθμών αποθήκευσης θα πρέπει να είναι το διπλάσιο της ονομαστικής ισχύς όταν συνοδεύει σταθμούς ΑΠΕ. Στην περίπτωση που η μονάδα αποθήκευσης μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια και από το δίκτυο, τότε δεν υπάρχει περιορισμός στην ισχύ της, αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η ενέργεια που αποθηκεύεται να αντιστοιχεί στο διπλάσιο της ονομαστικής ισχύος.

Κατηγορίες Σταθμών αποθήκευσης ενέργειας
1) Οι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας έχουν δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο, και στην συνέχεια επιστροφή αυτής σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Οι Σταθμοί με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο δεν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του νόμου 4414 / 2016 (Α 129). Συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορούν να υπερβούν την συνολική μέγιστη ισχύ έγχυσης που αναφέρεται στην βεβαίωση Ειδικών όρων. Η λειτουργία τους ελέγχεται από την Ρ.Α.Ε.

2) Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, λειτουργεί συμπληρωματικά του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Πχ φωτοβολταϊκού πάρκου κτλ . Πιο συγκεκριμένα, οι Σταθμοί Α.Π.Ε όπου η Αποθήκευση θα λειτουργεί υποστηρικτικά του σταθμού, παραγωγής ενέργειας , δηλαδή η αποθήκευση είναι πίσω από τον σταθμό Α.Π.Ε θα λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού όπως τα συνήθη έργα Α.Π.Ε και θα έχει δυνατότητα να λάβει λειτουργική ενίσχυση.

Στο Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και των αντίστοιχων υβριδικών σταθμών δίνεται προτεραιότητα σε έργα με Αποθήκευση και σε κορεσμένα δίκτυα.

Επίσης οι σταθμοί Αποθήκευσης ωφελούνται Επιδότησης για την υλοποίηση τους με ποσοστό 50% από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο , Και το μέσο Κόστος μονάδας αποθήκευσης κυμαίνεται από 550.000€ / MWp.

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρης Υπηρεσίες Υποστήριξης Τεχνικού και οικονομικού συμβούλου για:

 • Σύνταξη μελετών και αιτημάτων Αδειοδότησης
 • Τεχνική μελέτη- Διαστασιολόγηση συστήματος
 • Υποβολή σε επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου & ΕΣΠΑ (αναμενόμενο)
 • Χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ
 • Προμήθεια εξοπλισμού
 • Κατασκευή & εγκατάσταση έως και τη θέση λειτουργείας

Η επιλογή σας για εγκατάσταση ενός φωτοβολταικό συστήματος, θα μεγιστοποιήσει την απόδοση της επιχείρησης σας και θα ελαχιστοποιήσει τους λογαριασμούς ρεύματος.

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων.
 • Υπηρεσίες «turn key solutions»: Τεχνική Υποστήριξη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση.
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Μελετητική Εμπειρία και Εγκαταστάσεις σε έργα Ενέργειας.
 • 12 χρόνια εμπειρία σε Επενδυτικά Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων.
 • Πάνω από 100 έργα ενέργειας.
 • Υποστήριξη & Παρακολούθηση έργου από την αδειοδότηση μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση.
 • Εξειδικευμένη ομάδα πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη του έργου σας.

Εξειδίκευση σε Έργα Ενέργειας

Οι Υπηρεσίες μας:

 • Σύνταξη μελετών και Αδειοδότησης από αρμόδιες υπηρεσίες
 • Σύνταξη Η/Μ μελετών
 • Κατάθεση μελέτης και αιτήματος στη ΔΕΔΔΗΕ
 • Άδεια μικρής κλίμακας.
 • Μελέτη εγκατάστασης
 • Μελέτη κατασκευής
 • Θέση λειτουργείας του σταθμού

Η Tetris Built Environment δραστηριοποιείται με πολυετή εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικού &Οικονομικού Συμβούλου.

Καλέστε μας τώρα στο 210 37 31 771 για να σας ενημερώσουμε.