ΥΠΕΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις – Αποθήκευση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού | Αναμένεται ΑΜΕΣΑ εντός του 2023

ΤΑΑ - πράσινη μετάβαση

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, ενεργειακή αναβάθμιση με παραγωγή πράσινης ενέργειας, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, κλπ.

β) με την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται όλες οι υφιστάμενες (μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων

 • εμπορίου,
 • υπηρεσιών,
 • τουρισμού

πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση είναι οι ακόλουθες

 • Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.
 • Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά ανά Περιφέρεια.
 • Να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα V Ορισμός των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
 • Να υποβάλλει μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων Έργων Παραγωγής Ενέργειας και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • ενέργειες εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Συστήματα Αποθήκευσης ενέργειας, Μικρές ανεμογεννήτριες Γεωθερμικές Εγκαταστάσεις κτλ
 • ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου, όπως κελύφους θερμομόνωσης, κτλ
 • ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, όπως αντικατάσταση LED, εγκατάσταση αυτοματισμών, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
 • ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, αντικατάσταση λεβήτων με αντλίες θερμότητας, κτλ
 • ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων κτλ
 • ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης(ΖΝΧ), αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, κτλ
 • συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
 • συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Λοιπές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4342/2015 και την σχετική Υ.Α. 178679/04.07.2017.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν. 4122/2013 και την σχετική Υ.Α. 178581/30-06-2017 για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

Ποσοστό Επιδότησης

Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η επιχορήγηση φτάνει το 50% για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ενώ για τις μεσαίες η επιχορήγηση ανέρχεται στο 40%.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Αναμένεται άμεσα ανακοίνωση (3ο τρίμηνο 2023) και έως εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση γίνεται με την διαδικασία FIFO first in fist out.

Χρόνος Υλοποίησης των έργων

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου που εγκρίνεται για λήψη επιχορήγησης , δεν μπορεί να υπερβαίνει δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης σε χρηματοδότηση.

Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός του προγράμματος

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται σε:

 • 100 εκ € για τους τομείς Εμπορίου &Υπηρεσιών
 • 100 εκ € για τον τομέα Τουρισμού

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμονται ανά περιφέρεια οι διαθέσιμοι πόροι.
*ο ΦΠΑ, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος και η έναρξη υποβολών

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΩ

Η εταιρεία Tetris Built με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες. Σας παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού & Οικονομικού συμβούλου.

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου

 • Σύνταξη οικονομικής Μελέτης του Έργου ή του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
 • Συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων η μελετών.
 • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή της πρότασης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ.
 • Business plan
 • Σύνταξη αιτήματος για λήψη χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

Μετά τον έλεγχο της βαθμολογίας σας ,και εφόσον είναι επιλέξιμο το επενδυτικό project, η Εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει την πλήρη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή του αιτήματος για τη λήψη επιχορήγησης.

 • 12 έτη εμπειρία σε προγράμματα επιχορήγησης.
 • Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.
Call back
+
Καλέστε μας!