Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

22 Ιουλίου 2018

1. «Ψηφιακό Άλμα» – Ψηφιακός Μετασχηματισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Δικαιούχοι της Δράσης: Υφιστάμενες (τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως […]
21 Ιουλίου 2018

2. «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων […]
20 Ιουλίου 2018

3. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δικαιούχοι Νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος Το πρόγραμμα επιχορηγεί νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και […]
19 Ιουλίου 2018

4. Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Δικαιούχοι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και […]
18 Ιουλίου 2018

5. Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου

Δικαιούχοι Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Οργανισμούς […]
17 Ιουλίου 2018

6. Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δικαιούχοι Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα). Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών) Μία επιχείρηση ή […]
10 Ιουλίου 2018

7. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3) στην Δυτική Ελλάδα

Δικαιούχοι Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης Στόχος Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά […]
4 Ιουνίου 2018

8. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Δυτ. Ελλάδα

Δικαιούχοι Υφιστάμενες επιχειρήσεις Στόχος Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”. Προτεραιότητα η διαφοροποίηση […]
2 Οκτωβρίου 2017

9. Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

Δικαιούχοι Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς). Στόχος Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, Προϋπολογισμός & Επιδότηση Ως μέγιστος συνολικός […]
Καλέστε μας
+
Καλέστε με