Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

5 Μαρτίου 2019

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των υπό ίδρυση και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα […]
19 Φεβρουαρίου 2019

Καθεστώς Αναπτυξιακού Νόμου «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 3η Προκήρυξη

Ποιές δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν Γενικά Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου […]
18 Φεβρουαρίου 2019

Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Προσανατολισμός στην εξωστρέφεια για τις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις. Σε ποιους απευθύνεται Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην […]
17 Φεβρουαρίου 2019

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής […]
16 Φεβρουαρίου 2019

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ερευνητικά και καινοτομικά έργα στους θεματικούς τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, […]
15 Φεβρουαρίου 2019

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης […]
11 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο στην παροχή υπηρεσιών […]
10 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, […]
21 Ιουλίου 2018

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων […]
2 Οκτωβρίου 2017

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

Δικαιούχοι Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς). Στόχος Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, Προϋπολογισμός & Επιδότηση Ως μέγιστος συνολικός […]
Καλέστε με
+
Καλέστε με!