Προγράμματα - Χρηματοδοτήσεις


Επενδυτικά Προγράμματα | Επιχορηγήσεις

Η TETRIS Built Environment αναλαμβάνει την Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη αξιοποίηση των υποστηρικτικών μηχανισμών ενίσχυσης ( εθνικών & ευρωπαϊκών προγραμμάτων ) καθώς και την εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, νέων επιχειρήσεων καθώς και των Υπο σύσταση επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού.

Οι νέες, υφιστάμενες και οι υπό σύσταση εταιρείες στον τομέα του Τουρισμού, της Μεταποίησης, της Γεωργίας κ.α., ωφελούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο έως 3εκ επιχορήγηση. Οι υποβολές των αιτήσεων θα ξεκινήσουν από 10/06/2019.

Η εταιρεία μας έχει διαχειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υποστηρίζει με τεχνογνωσία και αξιοπιστία τους επενδυτές και επιχειρηματίες σε όλα τα στάδια της επένδυσής τους.

Η εταιρεία Tetris Built Environment, εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα των επενδυτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, στον τομέα της Ενέργειας (Σταθμοί ΣΗΘΥΑ - Φυσικό Αέριο και Υδροπονία), Μονάδες Βιοαερίου, Σταθμών παραγωγής ενέργειας και σε ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών δράσεων όπως η Βιομηχανία, Νέες τεχνολογίες, Logistics κτλ.

Συμβουλευτική - Χρηματοδοτήσεις

Ειδικότερα αναλαμβάνει πλήρως την συμβουλευτική υποστήριξη και τη σύνταξη μελετών για Επιχειρησιακά σχεδία (Βusiness plan), μελέτες Βιωσιμότητας ,την εξεύρεση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων καθώς και τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και υποβολή αιτήματος σε επενδυτικά προγράμματα για λήψη ευνοϊκής χρηματοδότησης και επιχορήγησης.


Χρηματοδοτήσεις

Για επιχειρήσεις και Νέα project Πρωτοπόρα και καινοτόμα ,οι φορείς για λήψη επιχορήγησης ή ευνοϊκό δανεισμό, η επιδοτούμενο επιτόκιο, η λήψη κεφαλαίων κίνησης μπορεί να είναι εθνικοί αλλά και ευρωπαϊκοί.

Η εταιρεία Tetris Built Environment, συμμετέχει σε όλο το φάσμα της προετοιμασίας των αιτημάτων για λήψη χρηματοδότησης από το στάδιο της εξεύρεσης του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για τον επενδυτή και επιχειρηματία έως τη Συλλογή και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, τη σύνταξη μελετών και την ετοιμασία και υποβολή του επενδυτικού φακέλου για λήψη χρηματοδότησης.

Αναλαμβάνει υπεύθυνα την ολοκληρωμένη διαχείριση, δηλαδή την Υποστήριξη της αίτησης για λήψη χρηματοδότησής ή/και επιχορήγησης η/και δανειοδότησης και στηρίζει και παρακολουθεί το στάδιο της αξιολόγησης έως την τελική εκταμίευση.

Φορείς για Χρηματοδοτήσεις | Α.Π.Ε -ΣΗΘΥΑ | Τουριστικών Μονάδων | Επιχειρήσεων

  • European Investment Bank (EIB) Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)
  • EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) Ευρωπαϊκής αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης
  • Green Investments
  • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
  • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020
  • JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα, επιστρεφόμενη ενίσχυση (δανειοδότηση) Jessica
  • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης ΕΤΕΑΝ & ΤΕΠΙΧ
  • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Leader, ΕΣΠΑ κ.τ.λ
  • Χορήγηση δάνειου από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τραπεζικά ιδρύματα και hedge Fund του εξωτερικού
Call back
+
Call back