Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Tetris Για Τον Αναπτυξιακό Νόμο

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment με πλήθος εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σας παρέχει την πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας, από τον Σχεδιασμό, την Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών ,την μελέτη, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου σας.

Ειδικότερα αναλαμβάνει :

  • Τη Σύνταξη μελέτης και την υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου
  • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση

Η Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου Σας, καθώς και η ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την υπαγωγή σε λήψη επιχορήγησης, μιας και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη λήψη της μέγιστης βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

Πληροφορίες & ο Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Αποσκοπεί στην επενδυτική επανεκκίνηση και παρέχει σε επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις σημαντικά οικονομικά κίνητρα και όχι μόνον, με Επιχορήγηση κεφαλαίου, Φορολογική απαλλαγή, και Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing).

Στη νέα του μορφή υπάγονται και καλύπτονται σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων μονάδων και την επέκταση υφιστάμενων.

Ειδικότερα προκηρύχθηκαν τέσσερα (4) Καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 εκ των οποίων στα δύο καθεστώτα έχουν ήδη λήξει οι υποβολές . Η εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 άρχισε στις 19 Οκτωβρίου 2016 και συνεχίζεται έως και σήμερα, με την ενεργοποίηση του Γ’ κύκλου των Υποβολών.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως 50% και καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου η της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας.

Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή παραμένει στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, και δύναται να προέρχεται από δανεισμό (εξωτερική χρηματοδότηση) χωρίς όμως να περιέχει παροχή ή ενίσχυση π.χ επιδοτούμενο επιτόκιο κ.τ.λ.

Το υπολειπόμενου του έργου ποσό δύναται να επιχορηγηθεί και να δανειοδοτηθεί μέσω του Ταμείου εγγυοδοσίας.


ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Στο 2ο εξάμηνο του 2019, αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι προκηρύξεις που αφορούν όλα τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου για τα οποία θα ενεργοποιηθεί ο 3ος κύκλος των υποβολών.

Μέσα στο 2019 αναμένουμε το νέο αναπτυξιακό νόμο μιας και αποτελεί τη ναυαρχίδα των προγραμμάτων επιχορήγησης με τη μορφή εφάπαξ κεφαλαίων φοροαπαλλαγής leasing κτλ, νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μια επιχειρηματική ευκαιρία αφορά τη λήψη επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν επιχειρήσεις ΣΗΘΥΑ με υδροπονία (επιχειρήσεις του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (θερμοκήπια με συστήματα υδροπονίας) και του εξοπλισμού αυτών για την παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας( Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ), τα οποία υπάγονται στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις ‘’Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’’.

Η επιχειρηματική ευκαιρία για λήψη επιχορήγησης με σκοπό την δημιουργία μιας νέας τουριστικής μονάδας που θα ωφεληθεί της πρόκλησης από τον τομέα του τουρισμού με τις όλο και αυξανόμενες αποδόσεις, μιας και η χώρα μας είναι στους επιλεγόμενους προορισμούς εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο αφορά υπάγεται επίσης στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις ‘’Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’’.

Call back
+
Call back