Αναπτυξιακός νόμος

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Tetris Για Τον Αναπτυξιακό Νόμο

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment με πλήθος εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σας παρέχει την πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας, από τον Σχεδιασμό, την Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών ,την μελέτη, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου σας.

Ειδικότερα αναλαμβάνει :

  • Τη Σύνταξη μελέτης και την υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου
  • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση

Η Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου Σας, καθώς και η ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την υπαγωγή σε λήψη επιχορήγησης, μιας και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη λήψη της μέγιστης βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

Από το 2022 ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος “ΕΛΛΑΔΑ 2.0” θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο ν. 4399/2016 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελέσει, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Προγενέστερα της υποβολής για ένταξη στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, απαιτείται ο στρατηγικός σχεδιασμός του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και προετοιμασία/ωρίμανση της επένδυσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υπαγωγή της επένδυσης σε επιχορήγηση.

Βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

- Επιχορήγηση
Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει έως το 80% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, που έφτανε έως και το 55%.Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση.

- Μορφές Ενίσχυσης
Ο νέος αναπτυξιακός θα διατηρήσει το ίδιο σύστημα με τον ν. 4399/2016 παρέχοντας ως ενίσχυση στα επενδυτικά σχέδια, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και φορολογικές απαλλαγές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

parallax background

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι προκηρύξεις που αφορούν όλα τα καθεστώτα του τρέχοντος Αναπτυξιακού Νόμου για τα οποία θα ενεργοποιηθεί ο τελευταίος κύκλος των υποβολών. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως 50% και καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου η της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας.

Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή παραμένει στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, και δύναται να προέρχεται από δανεισμό (εξωτερική χρηματοδότηση) χωρίς όμως να περιέχει παροχή ή ενίσχυση π.χ επιδοτούμενο επιτόκιο κ.τ.λ.

Το υπολειπόμενου του έργου ποσό δύναται να επιχορηγηθεί και να δανειοδοτηθεί μέσω του Ταμείου εγγυοδοσίας.

parallax background

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μια επιχειρηματική ευκαιρία αφορά τη λήψη επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν επιχειρήσεις ΣΗΘΥΑ με υδροπονία (επιχειρήσεις του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (θερμοκήπια με συστήματα υδροπονίας) και του εξοπλισμού αυτών για την παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας( Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ), τα οποία υπάγονται στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις ‘’Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’’.

Η επιχειρηματική ευκαιρία για λήψη επιχορήγησης με σκοπό την δημιουργία μιας νέας τουριστικής μονάδας που θα ωφεληθεί της πρόκλησης από τον τομέα του τουρισμού με τις όλο και αυξανόμενες αποδόσεις, μιας και η χώρα μας είναι στους επιλεγόμενους προορισμούς εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο αφορά υπάγεται επίσης στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις ‘’Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’’.