Υπηρεσίες για ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ

Η Τetris Βuilt Εnvironment αναλαμβάνει υπεύθυνα τον σχεδιασμό, την μελέτη & την πλήρη αδειοδότηση των έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α, και παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την επίβλεψη της κατασκευής έως και τη θέση λειτουργίας των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων με υψηλή τεχνογνωσία και συνεργάζεται με Ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής τεχνολογικού εξοπλισμού με διεθνή και επιτυχημένη παρουσία σε έργα συμπαραγωγής.

Η επιχείρηση Σ.Η.Θ.Υ.Α. & Υδροπονία, ηλεκτροπαραγωγή ρεύματος με καύση φυσικού αερίου με σκοπό την πώλησή του για 20 έτη, ωφελείται με επιχορήγηση έως 70% μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη» του 2022.

Με ιδία κεφάλαια από 56.000€ κάνετε επένδυση σε επιχείρηση ΣΗΘΥΑ, ύψους 575.000€, με ετήσιες εγγυημένες αποδόσεις από 130.000€ για κάθε έτος και για 20 έτη.

Τα Οικονομικά Μεγέθη ενός Σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α

Για την Επιχείρηση σας, απαιτείται ένας σταθμός καύσης φυσικού αεριού με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αγοράζεται από τη Δεδδηε με συμβόλαια αγοράς για 20 έτη.

Ταυτόχρονα παράγεται θερμότητα και διοξείδιο του άνθρακα τα οποία θα τροφοδοτήσουν μια επιχείρηση με θερμοκήπια και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Η τελική διαμορφωμένη τιμή Αγοράς Ενέργειας ορίζεται βάσει του Νόμου τιμολόγησης των Α.Π.Ε. Ν.4447/2016 σε 92€/MWH + 35% Συνολική επαύξηση της τιμής αγοράς λόγω της χρήσης θερμότητας και του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο θερμοκήπιο.

Για τη νέα σύσταση της επιχείρησης σταθμού ΣΗΘΥΑ με υδροπονικό θερμοκήπιο η επένδυση ωφελείται επιχορήγησης κεφαλαίου με επιχορήγηση έως 50% μεσω του τρέχοντος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για τον οποίο μέχρι τέλους του 2021 αναμένεται η προκύρηξη του τελευταίου κύκλου υποβολών. Επίσης εντός του 2022 αναμένεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος "Ελλάδα 2.0" με επιχορήγηση έως 80%.

Ενδεικτικό Κόστος Εγκατάστασης Σ.Η.Θ.Υ.Α & Ετήσια Έσοδα


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕ CLUSTERS

Η Εταιρεία, πρωτοπορεί στη δημιουργία γεωγραφικών clusters στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την εξεύρεση κατάλληλων περιοχών για τη δέσμευση της κατάλληλης γης, ώστε να αναπτυχθούν σε αυτή οι Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. & τα Θερμοκήπια με Υδροπονία ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία των μονάδων και να μεγιστοποιείται η απόδοση.
To μέγεθος και η έκταση των θερμοκηπίων παραμένει μια σημαντική παράμετρος και άμεσα σχετιζόμενη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. με θερμοκήπια και χρήση Υδροπονίας προτείνεται να γίνεται σε γεωγραφικά Clusters.
Τα Γεωγραφικά Clusters στην χώρας μας κατέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του παράγοντα κλίμα, έχουν ως βάση το καινοτόμο θεματικό πεδίο της ανάπτυξης σταθμών ΣΗΘΥΑ σε θερμοκήπια με υδροπονική καλλιέργεια, και αφορούν Συστάδες επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες γεωγραφικά σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και οι οποίες αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν με οικονομία κλίμακας.

parallax background

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΣΗΘΥΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικού Συμβούλου προς τους επενδυτές, ως κάτωθι:

  • Σχεδιασμός, μελέτη και Πλήρη αδειοδότηση των έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  • Πλήρη Περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  • Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου στην επιλογή- κατασκευή και εγκατάσταση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Μελέτη εφαρμογής για εγγυημένη απόδοση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. και για τη μεγίστη απόδοση των συστημάτων υδροπονίας
  • Διαχείριση - παρακολούθηση & after sales service των Μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε υδροπονικά θερμοκήπια.
parallax background

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΘΥΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν επιχειρήσεις του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (θερμοκήπια με συστήματα υδροπονίας) και του εξοπλισμού αυτών για την παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και ενός τμήματος από τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την συμπαραγωγή θερμότητας - ηλεκτρισμού και CO2, υπάγονται στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Ελλάδα - Ισχυρή Ανάπτυξη» του 2022.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΘΥΑ

  • Σύνταξη μελέτης και υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου.
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων.
  • Αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους δανεισμού.