Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022: Υποβολές από 27/7 έως 31/10/2022

Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Ανακοινώθηκε το άνοιγμα υποβολών του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Με το παρόν καθεστώς ενισχύονται τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώνεται
τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Μεταποίησης

Συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταποίησης. Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης, για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’αριθμ. 31054/12-7-2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Δικαιούχοι:

 • Όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων (ΠΜΕ, ΜΜΕ, Μεγάλες),
 • Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση, με δραστηριότητα,
 • στον τομέα της μεταποίησης πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (ΚΑΔ από 10 έως 33.20 & 35.20.21.01) και στην
 • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) (ΚΑΔ 52.29.19.03)

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας,
 2. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 3. Διαφοροποίηση παραγωγής σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ,
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Ενισχύσεις:

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική Απαλλαγή,
 • Leasing,
 • Επιδότηση απασχόλησης
tetris built

προϋποθεσεις συμμετοχης

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις → 1.000.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις → 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις → 250.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις → 100.000 ευρώ.
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) → 50.000 ευρώ

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης στο καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου ανά επενδυτικό σχέδιο:

 • έως 3.000.000 €  για μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό & έχουν έως 10 εκ. ευρώ τζίρο)

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

 • έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)
 • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

Το ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.
Η ελάχιστη απαιτούμενη Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την Περιοχή την οποία υλοποιείται.

 • από 35% έως 70% για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ,
 • από 25% έως 60% για Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 • από 15% έως 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων:

 • 75 εκ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της Φορολογικής Απαλλαγής, και
 • 75 εκ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της Επιχορήγησης, της Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και της Επιδότησης του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου
“Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα” είναι οι κατωτέρω:

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

(Έως το 70% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα, όταν πρόκειται για επένδυση με αντικείμενο το 3PL)

2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικός:

 • H επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
 • H αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
 • H σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι
ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

6. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων.

7. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν 30% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η TETRIS Business δραστηριοποιείται 12 έτη στο χώρο της Συμβουλευτικής και παρέχει Υπεύθυνα και αξιόπιστα συμβουλευτικές υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου σε Επιχειρήσεις και ιδιώτες με σκοπό την μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων και την εξεύρεση του βέλτιστου Αναπτυξιακού προγράμματος χρηματοδότησης των.

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Business είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους Οικονομολόγους – Μηχανικούς – Περιβαλλοντολόγους και παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στα επενδυτικά σχέδια. Με πολυετή εμπειρία στο τομέα της Συμβουλευτικής έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία πάνω από 100 εγκεκριμένα επενδυτικά σχεδία.

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις – ιδιώτες – επενδυτές -Επενδυτικά Fund που δραστηριοποιούνται στους τομείς της  παραγωγής Ενέργειας ,του Τουρισμού, της Μεταποίησης κτλ.

Σας παρέχουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις  υπηρεσίας Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου για «Turn key solution» έργα.

Η Εταιρεία Αναλαμβάνει Υπεύθυνα την πλήρη και αξιόπιστη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης, δηλαδή από την μελετητική ωρίμανση ενός επιχειρηματικού σχεδίου έως την επιτυχή υπαγωγή του σε πρόγραμμα επιχορήγησης και την υλοποίηση της επένδυσης.

Είμαστε δίπλα σας:

 • Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της επένδυσης
 • Στην Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών,
 • Έως και την Επίβλεψη της υλοποίησης με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σας.

Η Tetris Ειδικότερα αναλαμβάνει:

 • Τη Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου,(Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.)
 • Την Ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής.
 • Τη Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan
 • Την Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
 • Την Υποβολή μελετών και αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης από το TAA, από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» κ.α
 • Την Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης
 • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση με σκοπό την πλήρη και ομαλή εκταμίευση
 • Την Εκπόνηση εκτενούς έρευνας για εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων & ευνοϊκών χρηματοδοτικών λύσεων.

Εξειδίκευση σε έργα του αναπτυξιακού νόμου στους κλάδους:

 • Τουρισμός
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση – Βιομηχανία – Logistics
 • Πράσινη Μετάβαση

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων – Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Υπηρεσίες «turn key solutinons»: Τεχνική Υποστήριξη, επίβλεψη, project management, κατασκευή
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Εμπειρία και Πολυάριθμες Επιτυχίες σε Υποβολές Αιτημάτων
 • 12 χρόνια εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων
 • Πάνω από 100 υπαγωγές έργων στον αναπτυξιακό νόμο
 • Παρακολούθηση έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του
 • Εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη των έργων
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών και ανάληψη διαδικασιών για τη λήψη Αδειοδότησης των επενδυτικών έργων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα της ένταξης σας στον Νέο Αναπτυξιακό νόμο Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο

210 3731771

Καλέστε μας
+
Καλέστε μας