Προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 : Υποβολές από 5-9/2022 έως 5-12/2022

εναλλακτικός τουρισμός

Αναπτυξιακός Νόμος – «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Καθεστώς Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών επενδύσεων»

Αφορά την ίδρυση και δημιουργία νεοσύστατων Τουριστικών μονάδων, την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αναβαθμισμένη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών και σε ολοκληρωμένες μορφές τουριστικών καταλυμάτων.

Μορφές τουριστικών μονάδων

Το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τον Τουρισμό (Ενίσχυση Τουριστικών επενδύσεων) αφορά:

 • Εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση και επέκταση Ξενοδοχείων 4 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακών μονάδων με αναβάθμιση σε 3 αστέρια
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό Camping από 3 αστέρια
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών μονάδων
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (CONDO HOTELS)
 • Τουριστικές Εγκαταστάσεις
 • Glamping
 • Συνεδριακά κέντρα

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Υπό σύσταση: Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, Επενδυτές του εξωτερικού.

Επιχορήγηση έως 75%

Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει έως το 75% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα μπορεί να φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση.

χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022

Μορφές Ενίσχυσης

Ο νέος αναπτυξιακός θα διατηρήσει το ίδιο σύστημα με τον ν. 4399/2016 παρέχοντας ως ενίσχυση στα επενδυτικά σχέδια, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και φορολογικές απαλλαγές.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της επένδυσης είναι οι κάτωθι:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (Κατασκευή- Επέκταση και εκσυγχρονισμός)
 • Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό
 • Ειδικές & Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας – πιστοποιήσεις,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος (με υποχρεωτική αύξηση της απασχόλησης)

Στα παραπάνω καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου “Eλλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη”, δεν εντάσσονται δραστηριότητες όπως εστίαση, λιανικό εμπόριο, ενοικιάσεις σκαφών κλπ.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000€.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000€.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα της ένταξης σας στον Νέο Αναπτυξιακό νόμο Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη , επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο

210 3731771

Κύκλοι υποβολών

Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο καθεστώς που αφορά τον Τουρισμό για οσο χρονικό διάστημα θα είναι ανοιχτός ο κύκλος υποβολών.

Η μελετητική ωρίμανση ενός επιχειρηματικού σχεδίου πριν το χρόνο έναρξης των υποβολών, προσδίδει σαφή συγκριτικό πλεονέκτημα ετοιμότητας και επιπλέον μόρια βαθμολογίας.

Διαδικασία αξιολόγησης
Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αξιολογηθεί με συγκριτική αξιολόγηση, και για εργα άνω καθορισμένου προϋπολογισμού στην διαδικασία αξιολόγησης και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ενέχεται ορισμένος από το Υπουργείο ορκωτός λογιστής. Η επίβλεψη του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Με αυτό θα εξασφαλίζεται η αδιάβλητη αξιολόγηση.
Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Σταθερός φορολογικός συντελεστής
Το κράτος θα εξασφαλίζει για τους επενδυτές ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.

Έναρξη υποβολών
Αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα το καθεστώς για τον Τουρισμό και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων.

ΤΑΑ και Αναπτυξιακός Νόμος
Για όσα έργα υπαχθούν σε ενίσχυση από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 θα ισχύσει το πλεονέκτημα επιπλέον λήψης χρηματοδότησης τους με τους ευνοϊκούς όρους του ΤΑΑ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η TETRIS Business δραστηριοποιείται 12 έτη στο χώρο της Συμβουλευτικής και παρέχει Υπεύθυνα και αξιόπιστα συμβουλευτικές υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου σε Επιχειρήσεις και ιδιώτες με σκοπό την μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων και την εξεύρεση του βέλτιστου Αναπτυξιακού προγράμματος χρηματοδότησης των.

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Business είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους Οικονομολόγους – Μηχανικούς – Περιβαλλοντολόγους και παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στα επενδυτικά σχέδια. Με πολυετή εμπειρία στο τομέα της Συμβουλευτικής έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία πάνω από 100 εγκεκριμένα επενδυτικά σχεδία.

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις – ιδιώτες – επενδυτές -Επενδυτικά Fund που δραστηριοποιούνται στους τομείς της  παραγωγής Ενέργειας ,του Τουρισμού, της Μεταποίησης κτλ.

Σας παρέχουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις  υπηρεσίας Συμβούλου Ανάπτυξης και Τεχνικού Συμβούλου για «Turn key solution» έργα.

Η Εταιρεία Αναλαμβάνει Υπεύθυνα την πλήρη και αξιόπιστη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης, δηλαδή από την μελετητική ωρίμανση ενός επιχειρηματικού σχεδίου έως την επιτυχή υπαγωγή του σε πρόγραμμα επιχορήγησης και την υλοποίηση της επένδυσης.

Είμαστε δίπλα σας:

 • Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της επένδυσης
 • Στην Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών,
 • Έως και την Επίβλεψη της υλοποίησης με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σας.

Η Tetris Ειδικότερα αναλαμβάνει:

 • Τη Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου,(Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.)
 • Την Ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής.
 • Τη Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan
 • Την Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
 • Την Υποβολή μελετών και αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης από το TAA, από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» κ.α
 • Την Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης
 • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση με σκοπό την πλήρη και ομαλή εκταμίευση
 • Την Εκπόνηση εκτενούς έρευνας για εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων & ευνοϊκών χρηματοδοτικών λύσεων.

Εξειδίκευση σε έργα του αναπτυξιακού νόμου στους κλάδους:

 • Τουρισμός
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση – Βιομηχανία – Logistics
 • Πράσινη Μετάβαση

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Υπηρεσίες «one stop solutions»: Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων – Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Υπηρεσίες «turn key solutinons»: Τεχνική Υποστήριξη, επίβλεψη, project management, κατασκευή
 • Υπεύθυνα δίπλα σας με Πολυετή Εμπειρία και Πολυάριθμες Επιτυχίες σε Υποβολές Αιτημάτων
 • 12 χρόνια εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου
 • Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων
 • Πάνω από 100 υπαγωγές έργων στον αναπτυξιακό νόμο
 • Παρακολούθηση έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του
 • Εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την καλύτερη υποστήριξη των έργων
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών και ανάληψη διαδικασιών για τη λήψη Αδειοδότησης των επενδυτικών έργων

ΘΕΛΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Για να ωφεληθείτε λήψη επιχορήγησης από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο για τη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων ή την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχείων ,συμπληρώστε τη διπλανή φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για αναλυτική ενημέρωση!

Δυνατότητα κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής 20% ΝΑΙΟΧΙ
Καλέστε μας
+
Καλέστε μας