6η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αν. Νόμου 4399/16

4η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά
Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 της προκήρυξης

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες
Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Συμπληρωματικά στις περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:

 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή ή
β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή
γ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση (70% του προβλεπόμενου ορίου).

Ύψος ενίσχυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:

 • Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*.
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται).
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).

Ποσοστά ενίσχυσης: έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης.

Είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Tetris Για Τον Αναπτυξιακό Νόμο

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment με πλήθος εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σας παρέχει την πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας, από τον Σχεδιασμό, την Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών ,την μελέτη, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου σας.

Ειδικότερα αναλαμβάνει:

 • Τη Σύνταξη μελέτης και την υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου
 • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση

Η Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου Σας, καθώς και η ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την υπαγωγή σε λήψη επιχορήγησης, μιας και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη λήψη της μέγιστης βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

Περίοδος Υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 08/12/2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 31/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

Call back
+
Call back