4η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

2η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων

Ανακοινώθηκε η 4η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι επενδυτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την Τρίτη 08/12/2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 31/03/2020.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος θα είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια θα ενισχύονται με τα κίνητρα της :

 

 • φορολογικής απαλλαγής,
 • της επιχορήγησης,
 • της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και έως του ποσού των 3.000.000 €.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

γ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) του ν. 4430/2016 (Α` 205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α` 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

 

 

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:

 • Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*.
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται).
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).

Ποσοστά ενίσχυσης: έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης.

Είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Tetris Για Τον Αναπτυξιακό Νόμο

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment με πλήθος εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σας παρέχει την πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας, από τον Σχεδιασμό, την Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών ,την μελέτη, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου σας.

Ειδικότερα αναλαμβάνει:

 • Τη Σύνταξη μελέτης και την υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου
 • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση

Η Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου Σας, καθώς και η ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την υπαγωγή σε λήψη επιχορήγησης, μιας και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη λήψη της μέγιστης βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

Call back
+
Call back