4η Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

3η Προκήρυξη καθεστώτος Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Γενικά

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες, για την ενίσχυση δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας  και φορολογικών απαλλαγών

Δικαιούχοι

 • Υπό σύσταση ή Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί
 • ΚοινΣΕπ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Κοινοπραξίες, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους (υπό περιορισμούς)

 Ενισχυόμενες δαπάνες

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
 • Αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Δυνατότητα παροχής της ενίσχυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται σε 10%-55%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την Περιφέρεια υλοποίησης

Ελάχιστο ύψος επένδυσης (ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης):

 • 100.000€ για πολύ μικρές,
 • 150.000€ για μικρές,
 • 250.000€ για μεσαίες, συνεταιρισμούς
 • 500.000€ για μεγάλες,
 • 50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:

 • 5.000.000€ ανά υποβαλλόμενο σχέδιο
 • 10.000.000€ ανά φορέα (συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις)
 • 20.000.000€ ανά σύνολο συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Περίοδος Υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 08/12/2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 30/09/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

 

 

 

 

Call back
+
Call back