ΤΑΜΥΠΟΔ – Ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης για έργα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης

tetris-tamypod

Το Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), προσφέρει χρηματοδότηση, με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας εκ των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών του ΤΑΜΥΠΟΔ που παρέχει δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους Τελικούς Δικαιούχους.

Σκοπός είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη επενδύσεων – μικρών και μεσαίων ανταποδοτικών έργων, στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (ΑΠΕ), προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης.

Υποβολές έως την εξάντληση των πόρων του Ταμείου Υποδομών, με ολοκλήρωση της εκταμίευσης έως τις 31.12.202

Περιοχή εφαρμογής

Σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

Το Μέγιστο Ύψος Χρηματοδότησης  κάθε Έργου ανέρχεται στα 15.000.000 €

Η Ανάλυση του Χρηματοδοτικού Σχήματος δύναται να είναι:

  • 65% χρηματοδότηση από πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ
  • 10% τουλάχιστον ίδια συμμετοχή του Φορέα της επένδυσης
  • 25% τουλάχιστον τραπεζικό δάνειο συγχρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικό οργανισμό

Ενδεικτικά Επιλέξιμα έργα

Α. Έργα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

Α.1. Ανάπλαση και αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων

Α.2. Αστικές Υποδομές 

Α.3. Εμπορικές  δραστηριότητες  

A.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Α.5. Εγκαταστάσεις γραφείων

Α.6. Τουρισμός 

Β. Έργα Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

Β.1. Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων 

Β.2. Δημόσια έργα οδοφωτισμού 

Β.3. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

Γ. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Γ.1. Ηλιακή ενέργεια (Φ / Β και θερμική)

Γ.2. Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

Γ.3. Βιομάζα

Γ.4. Βιοαέριο 

Γ.5 Αιολικά Πάρκα επί εδάφους/ξηράς (Onshore Wind)

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

  • Αγορά γης /ακινήτων
  • Οι δαπάνες κατασκευής / προμήθειας παγίων 
  • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
  • Τα τραπεζικά έξοδα 
  • Οι αμοιβές συμβούλων
  • Τα έξοδα εγγυήσεων 
  • Κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

 

 

 

 

Καλέστε μας
+
Καλέστε μας