80% Εγγυοδοσία Νέων Δάνειων για Κεφάλαια Κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Αφορά σε:

Χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

  • Διάρκεια έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες
  • Αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ με τελική ημερομηνία την 31.12.2020
  • Εκταμίευση όλου του ποσού μέχρι 31.12.2020.

Το Ύψος Χρηματοδότησης δεν δύναται να ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό των παρακάτω κριτηρίων, (όποιο είναι το μεγαλύτερο): 

Ι. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019 (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων). 

Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019, το ύψος χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της Επιχείρησης.                                                                  

ΙΙ. Το 25% του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.

ΙΙΙ. το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον Αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη Μεγάλη Επιχείρηση, μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της αιτούσας επιχείρησης

  • Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων παρέχεται έναντι προμήθειας, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εκταμίευση του δανείου, η οποία δύναται να επιδοτηθεί και υπολογίζεται βάσει το ύψος του εγγυημένου ποσού του δανείου, τη διάρκειά του, την προβλεπόμενη προμήθεια εγγύησης που ο δανειολήπτης όφειλε να καταβάλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλε

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

Call back
+
Call back