Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πληττόμενες από τον Covid-19

Το πρόγραμμα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους 3 μηνών και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/75 για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι 30.06.2020 για:

  1. Επιχειρηματικά Δάνεια τακτής λήξης
  2. Συμβάσεις Πίστωσης

Αφορά υφιστάμενα δάνεια που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημερών με σημείο αναφοράς τις 31.12.2019.

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της από 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων γίνεται από τις 15 Απριλίου 2020 στις 12.00 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 στις 17:00, σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου, με πρώτο ψηφίο το 1.

Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια γίνεται από την τράπεζα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με τη σειρά που έχουν υποβληθεί στο σύστημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 750 εκ. ευρώ €.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

Call back
+
Call back