Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Δημιουργικός Τουρισμός
 • Αποκατάσταση και προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας
 • Μέταλλα και Δομικά Υλικά

Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν:

 • στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών
 • στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους
 • στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης
 • στην υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων
 • στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Περίοδος υποβολών
από 16/05/2019 έως 30/08/2019


Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Θασσαλίας


Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 80.000 € έως 400.000 €.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

Δείτε την Προκήρυξη

 

Call back
+
Call back