Ανακοίνωση έναρξης του Νέου Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αν. Νόμου 4399/16

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του νέο καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι επενδυτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 (παράταση).

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος θα είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια θα ενισχύονται με τα κίνητρα της :

  • φορολογικής απαλλαγής,
  • της επιχορήγησης,
  • της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και έως του ποσού των 3.000.000 €.

Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

 

Δείτε την προκήρυξη

 

Call back
+
Call back