Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό τους. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

 • Μεταποίηση
 • Τουρισμός
 • Παροχή υπηρεσιών

Αρχικός χαρακτήρας της επένδυσης

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

Περίοδος υποβολών
από 02/04/2019 έως 28/06/2019

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 500.000 € έως 5.500.000 €.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Γενική Κατηγορία (πλην καταλυμάτων)
 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Καταλύματα
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός – Γενική Κατηγορία (περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 • Έπιπλα γραφείου
 • Μεταφορικά μέσα προϊόντων ή/και πρώτων υλών
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης για προσωπικό ή πελάτες
 • Εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος ή/και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού – Γενική Κατηγορία
 • Δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ISO
 • Λογισμικό, βάσεις δεδομένων κλπ.
 • Μισθολογικό κόστος
 • Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

Δείτε την Προκήρυξη

 

Call back
+
Call back