Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των υπό ίδρυση και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής

συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

 Μη Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Περίοδος υποβολής
από 12/03/2019 έως 30/08/2019.

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 100.000 € έως 600.000 €. Επιδότηση έως 45%.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Λογισμικά
 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

Δείτε την Προκήρυξη

Call back
+
Call back