Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

  • μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα
  • βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
  • παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας
  • παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σε ποιους απευθύνεται
Yφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής
από 21/11/2018 έως 28/2/2019

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ηπείρου

Τι χρηματοδοτείται
Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξης επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Δείτε την Προκήρυξη

 

 

Καλέστε μας
+
Καλέστε μας