Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, κατ’ ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

Περίοδος υποβολών
27/2/2019 – 9/5/2019, και ώρα 23:59:59

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. Επιδότηση 50%.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:
   • εξοικονόμηση ενέργειας
   • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
   • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
   • εξοικονόμηση ενέργειας
   • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
   • εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
  • Μεταφορικά μέσα
   • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
   • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και  την έγκαιρη προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων της Tetris Built Environment.

Δείτε την Προκήρυξη

 

 

Καλέστε μας
+
Καλέστε μας