Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

Δικαιούχοι
Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς).

Στόχος
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας,

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υδατοκαλλιέργεια

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

  • Δαπάνες προσωπικού
  • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
  • Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κλπ.)
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα
  • Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων.

Περίοδος υποβολής: από 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

Call back
+
Call back