4. Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 50.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 €.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, της βιομηχανίας, των ΤΠΕ και της νεανικής επιχειρηματικότητας, της υγείας και ευεξίας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

  • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
  • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

Περίοδος υποβολής: από 10/7/2018 έως 10/9/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλέστε μας
+
Καλέστε με