5. Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου

Δικαιούχοι
Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια

Στόχος
Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Ελάχιστος προϋπολογισμός 300.000 €.
Η ενίσχυσης προσδιορίζεται σε ποσοστό έως 65% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και σε έως 50% για τις επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)

Περίοδος υποβολής: από 10/7/2018 έως 28/9/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

Καλέστε μας
+
Καλέστε με