7. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3) στην Δυτική Ελλάδα

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Στόχος
Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

  • Από 50.000€ έως 200.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις
  • από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

  • Αγροδιατροφή

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

  • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
  • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
  • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Περίοδος υποβολής: από 10/7/2018 έως 8/10/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

Καλέστε μας
+
Καλέστε με