8. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Δυτ. Ελλάδα

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Στόχος
Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”. Προτεραιότητα η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

  • Από 50.000€ έως 250.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις
  • Από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω

Ποσοστά επιχορήγησης Επιχειρήσεων – από 25% έως 80% (ανάλογα με την κατηγορία ενέργειας)

Ποσοστά επιχορήγησης Οργανισμών έρευνας – 100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

  • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
  • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
  • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Περίοδος υποβολής: από 4/6/2018 έως 10/9/2018

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλέστε μας
+
Καλέστε με